Horgászrend Borbála-horgásztó

(Horgászrend )A Borbála-tó horgász- és környezetvédelmi rendje

Horgászrend Borbála-horgásztó

(Továbbiakban: horgászrend)

A horgászrend a Borbála-horgásztó teljes területén érvényes.

 1. Személyi és tárgyi feltételek:

A tavon horgászni tárgyévre érvényes horgászokmányokkal, tagsági viszonyhoz kötött területi engedély birtokában, egyszeri tagdíj hozzájárulás(a továbbiakban napijegy) befizetésével, ill. tiszteletjeggyel lehet.

Felnőtt horgász egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 2 horoggal,

ifjúsági és kedvezményezett, a turista állami horgászjegyes horgász 1 készséggel, legfeljebb 2 horoggal,

gyermekhorgász 1, kizárólag úszós készséggel, azon 1 horoggal horgászhat. (spiccbot)

Gyermek területi, ill. napijegyet 14 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak.

12 éves korig felnőtt felügyelete mellett, térítésmentesen horgászhatnak 1 db sneciző szerelékkel(spiccbot, 1 horoggal)

Szabványos méretű csalihalfogó háló használata megengedett.

Etetésre, csalizásra, csak olyan anyagok használhatók, melyek a vizet, ill. a környezetet nem károsítják, élő csali esetén nem esnek a vonatkozó természetvédelmi törvények hatálya alá. A naponta felhasználható etetőanyag mennyiséget a vizek állapotának függvényében a vezetőség ideiglenesen korlátozhatja, a korlátozás tényéről és mértékéről hirdetőtáblán ad tájékoztatást.

 2. Horgászati idő :

A horgászidény január 1.-ével kezdődik, és január 31.-ig. ill. jégvesztétől a jég beálltáig tart. Lékhorgászat nem engedélyezett. Haltelepítéseket követően, versenyek alatt, halpusztulás vagy annak veszélye esetén az elnökség a horgászatot korlátozhatja, ill. megtilthatja. A tilalom okát és időtartamát hirdetőtáblán közli.

A nappali horgászidő egyesületi tagok részére napkeltekor  kezdődik, és napnyugta után 1 órával ér véget.

A napijeggyel horgászók horgászideje napkeltétől- 1900  óráig, illetve téli időszakban napnyugtáig tart.

A horgászidő a be ill. kijelentkezést, a fogott halak bemutatását is magában foglalja.(A horgászati idő végére ki kell érkezni a halőrházhoz)

Az egész napos napijegy 3000 Ft. Ifj. 1500 Ft

Éjszakai horgászat kezdete a szabad- és munkaszüneti ill. ünnepnapokat megelőző napok napnyugtakor, vége a következő nap napkelte.

Éjszaka napijegyes horgászat csak érvényes területi engedéllyel rendelkező egyesületi taggal együtt engedélyezett. Egy tag egy napijegyes horgászért vállalhat felelősséget, szabályszegés esetén teljes fegyelmi felelősség terheli!

Éjszakai napijegy ára 3600 Ft, ifjúsági 1800 Ft. Elvihető hal mennyisége, mérete megegyezik a nappali napijegyes kvótával. Az éjszakai napijegyet 19 óráig, illetve téli időszakban napnyugta előtt meg kell váltani!

3. Be és kijelentkezés :

Horgászoknak, a horgászat megkezdése előtt, a halőrház bejárata mellett rendszeresített beíró táblán, érkezésük időpontját rögzíteni kell. Távozáskor a megtartott halakat a halőrnek be kell mutatni, a halak adatait, ill. a távozás időpontját a jelenléti íven rögzíteni kell. A jelenléti ívet akkor is ki kell tölteni, ha a horgász nem  tartott meg halat.

A csomagátvizsgálást megtagadó horgászok közgyülési határozat értelmében,első alkalommal automatikus 1 hónapos eltiltással, ismételt esetben fegyelmi felelősségre vonással súlythatók!

 4. Nem megengedett horgászmódszerek, eszközök és eljárások :

Közgyűlési határozat értelmében a Borbála-tavon tiltott valamennyi műcsalis horgászmódszer, élő és döghalas pergetés, cincálás, mártogatás, kuttyogatás, a szerelékek behordása, halradar, és etetőhajó használata.

Versenyek idejére a vezetőség a horgászrend tilalmak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozások alól ideiglenes felmentést adhat.

A megtartott –szákban elhelyezett, megbilincselt, kikötött, stb.- halak cserélése szigorúan tilos.

5. Méretkorlátozások :

A tavainkból kifogott 25 cm-nél kisebb compó, 30 cm-nél kisebb, vagy 5kg-nál nagyobb, napijeggyel 4kg-nál nagyobb ponty, 30 cm-nél kisebb süllő, 40 cm-nél kisebb balin, 40 cm-nél kisebb csuka, 50 cm-nél kisebb, vagy 7kg-nál nagyobb amur , 60cm-nél kisebb harcsa, mérettől függetlenül koi ponty nem tartható meg.

A megfogott korlátozás alá eső halakat kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

6. Mennyiségi korlátozások :

Területi engedélyt váltó tagok évente 30 db nemes halat tarthatnak meg, melyből:

20 db ponty,

10 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, balin) vagy amur, ezen kvóta terhére 1db 7kg feletti amur is elvihető.

50 kg egyéb hal tartható meg.

Területi engedéllyel: hetente 5 db nemes hal tartható meg melyből 3 db egyfajú, naponta 5 db tartható meg, melyből 3 db egyfajú.

Ifjúsági területi engedélyt váltó tagok évente 15 db nemes halat tarthatnak meg, melyből:

10 db ponty,

5 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, balin) vagy amur,

25 kg egyéb hal tartható meg.

Napijeggyel horgászók:

2 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 1 db lehet ragadozó, valamint 3 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 1 db compó lehet. A két db nemeshal összsúlya nem haladhatja meg az 5 kg-ot!

Ifjúsági napijeggyel horgászók :

1 db nemes halat tarthatnak meg, valamint 1,5 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 1 db compó lehet.

A tiszteletjeggyel horgászókra a napijegyet váltókra vonatkozó szabályok érvényesek.

Gyerek napijeggyel horgászók 2 kg egyéb halat tarthatnak meg.

7. Csónakok használatára vonatkozó szabályok :

Csónakot mindenki kizárólagosan csak saját felelősségére használhatja!

Az egyesület tulajdonát képező csónak bérlőjének vízre szállás előtt meg kell győződni a csónak és az evező épségéről, a rögzítéshez szükséges eszközök meglétéről. A horgászat végeztével a csónakot a parti kikötési pontokhoz biztonságosan rögzíteni kell, belsejét ki kell takarítani, az evezőt le kell adni a halőrnek. A csónak állagában okozott károk helyreállításáért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A partról horgászók elsőbbséget élveznek a csónakos horgászokkal szemben. Partról való horgászat során, csónak nem lehet kikötve a közelben, azt a horgászat megkezdése előtt vissza kell vinni a csónakkikötőbe. A szigeten csak a kijelölt helyen szabad kikötni.

8. Közlekedésre vonatkozó szabályok

A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek onnan gyalogosan közelíthetik meg a halőrházat ill. a horgászhelyeket.

Kivételek: Kerékpárral, motorkerékpárral, a horgászhelyek megközelítése a már horgászók zavarása nélkül engedélyezett. Bejelentkezést követően, a déli gát bejáratáig gépjárművel is visszamehet, és a horgászat befejezéséig ott parkolhat is, azonban a horgászat befejezését követően a járművel együtt kell kijelentkezni a halőrháznál, az esetleges ellenőrzés maradéktalan végrehajtása érdekében.

Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a halőr alkalmi behajtást engedélyezhet (pld. mozgáskorlátozott horgász). Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

 9. Környezetvédelmi szabályok :

A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Alacsony vízállás esetén, kerékpárt, motorkerékpárt a medertérbe vinni szigorúan tilos! Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója , csónakkaró nem hagyható.

10. Horgászrend vegyes rendelkezései :

Éjszaka a horgászhelyet ill. a csónakot jól látható módon ki kell világítani.

Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért egyesületünk felelősséget nem vállal.

11. Eljárás szabálysértés esetén :

A horgászrend megsértése, a társadalmilag általánosan elfogadott normáktól való súlyos eltérés esetén a vétkes az ellenőrző személy felszólítására a horgászatot köteles befejezni, okmányait adatfelvételezés céljából átadni.

A szolgálatban lévő halőr az esetről jegyzőkönyvet vesz fel, ill. feljegyzést készít, amelyet saját tag esetén egyesületünk Fegyelmi Bizottságához, napijegyes horgász esetén egyesületének, ill. a megyei Halászati és Vadászati Felügyelőségnek megküld további eljárás lefolytatása céljából.

Felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy a halőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így utasításaik figyelmen kívül hagyása, a velük szemben tanúsított ellenállás, esetleg tettlegesség súlyos következménnyel jár.

Víztér-kód: 99-031-9-9

A jelen horgászrend-ben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, ill. a Halászatról és Horgászatról szóló törvény előírásai az irányadóak.

Napijegy horgászrend kivonat

Kistapolca 2020.03.01.

Kistapolca és Vidéke HE.

elnöksége

Perfekt Nyomda Szeged