Horgászegyesületi közgyűlés 2020

Horgászegyesületi közgyűlés Meghívó

A Kistapolca és Vidéke Horgász Egyesület 2020. éves közgyűlés-ét 2020. február 15-én 08:00 órakor a Kistapolca Polgármesteri Hivatal tárgyalójában tartja, melyre minden egyesületi tagját meghívja.

A Horgászegyesületi Közgyűlés napirendi pontjai

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők megválasztása
 2. A napirendek elfogadása
 3. Gazdasági tájékoztató a 2019. évről, zárszámadás
 4. Bizottsági beszámolók (fegyelmi, felügyelő)
 5. Horgászrend változás, engedély árak változtatása
 6. Telepítés, halasítási terv
 7. Fejlesztések, beruházások
 8. Egyéb előterjesztések megvitatása
 9. Határozat-hozatal

Határozatképtelenség esetén 2020. február 15-én 08:30 órára kerül ismételten összehívásra ugyanezekkel a napirendi pontokkal, ekkor a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes.

Kérjük a tisztelt tagságot, hogy a folyamatban lévő ügyek komolysága miatt jelenjenek meg, és gyakorolják tagságukból eredő jogaikat.

Kistapolca, 2020. 01. 25.

Kistapolca és Vidéke HE.

elnöksége

Határozathozatali képesség

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál külön vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A Közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot is, amelyben az ismételt Közgyűlést kell megtartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor határozatképes,ha erre a tagokat a meghívóban előre figyelmeztették. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szavazati többségével, titkosan hozza meg. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít.
 • Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.
 • Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani.
 • Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója.
 • Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Horgászegyesületi közgyűlés

A közgyülés minden tekintetben eredményes volt. Köszönjük a megjelent tagok részvételét, hozzászólásokat és a javaslatokat a jövőre nézve! Az elfogadott határozatok végrehajtása folyamatos, a fejlesztések elindultak.

Többségi szavazatot kapott határozatok:

 • Napijegy árak változásai.
 • Tagdíj, területi engedély árak.
 • Vízesblokk fejlesztése és az illemhely felújítása.
 • Kamerarendszer bővítés.
 • Halasítási terv elfogadása.
 • Társadalmi munka szabályok.
 • Tagság létesítésének és megszünésének szabályváltozásai.
 • Gát karbantartása és javítása a szükséges szakaszokon.
 • Kerítés építés.
 • Az adó egy százalékos támogatás felhasználása
 • Egyesületi csónakok felújítása és vízre helyezése.